Kopalnia Diamentów

REGULAMIN MISTRZOSTW KOPALNIA DIAMENTÓW

Mistrzostwa „Kopalnia Diamentów” organizowane są przez SHE Międzynarodowa Szkoła Makijażu Permanentnego pod przewodnictwem Moniki Grzelak z Gościem Specjalnym Ewą Lubert.
 • BASIC – 20.09.2019 r.
 • MASTER – 21.09.2019 r.
 • MASTER PLUS – 22.09.2019 r.

Uczestnikami mistrzostw muszą być osoby pełnoletnie.

ZASADY KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW:
 • KATEGORIA BASIC – dla osób bez doświadczenia – kolejność zgłoszeń i potwierdzenie opłaty wstępnej w wysokości 500,00 zł dane teleadresowe (imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, adres zamieszkania / korespondencyjny, e-mail, numer telefonu).
 • KATEGORIA MASTER – dla osób pigmentujących do 2 lat – weryfikacja na podstawie 1 pracy brwi, oczu, ust, certyfikat pierwszego odbytego szkolenia z makijażu permanentnego, po jednym zdjęciu swoich prac z zakresu pigmentacji brwi, oczu i ust, dane teleadresowe (imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, adres zamieszkania / korespondencyjny, e-mail, numer telefonu). Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest zabrać ze sobą maszynę do pigmentacji i kartridże.
 • KATEGORIA MASTER PLUS – dla osób pigmentujących powyżej 2 lat – weryfikacja na podstawie 2 prac brwi, oczu, ust, certyfikat pierwszego odbytego szkolenia z makijażu permanentnego, po dwa zdjęcia każdej ze swoich prac z zakresu pigmentacji brwi, oczu i ust, dane teleadresowe (imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, adres zamieszkania / korespondencyjny, e-mail, numer telefonu). Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest zabrać ze sobą maszynę do pigmentacji i kartridże.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w Mistrzostwach.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 25.08.2019 r. na adres e-mail: diamenty@shemonikagrzelak.pl.

Opłaty wstępnej za uczestnictwo w Mistrzostwach należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do: 05.09.2019 r.

*W przypadku podania błędnych informacji na temat odbytych szkoleń bądź przesłania prac, których uczestnik nie jest autorem, zostanie on automatycznie zdyskwalifikowany, płatność za uczestnictwo nie podlega zwrotowi a ewentualna nagroda zostanie odebrana z wpisem w mediach społecznościowych.

**O zakwalifikowaniu się na Mistrzostwa uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie do 31.08.2019 r., wtedy również otrzyma dane do dokonania przelewu.

***Osoby zakwalifikowane będą mogły wziąć udział w Mistrzostwach tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w kwocie 500,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do: 31.08.2019 r. (potwierdzenie przelewu).

****Osoby, które nie wywiążą się z płatności opłaty rejestracyjnej 500,00 zł, będą automatycznie zdyskwalifikowane a na ich miejsce będą powoływani nowi kandydaci.

Mistrzostwa z wyżej wymienionych kategorii odbywać się będą na skórkach treningowych, Mistrzostwa BASIC poprzedzone będą dwugodzinnym szkoleniem (zapoznanie z maszyną, praca na skórkach, rysunek wstępny), Mistrzostwa MASTER oraz MASTER PLUS odbywać się będą na aparatach uczestniczek (należy przyjechać ze swoim aparatem, igłami bądź kartridżami – pozostałe materiały zapewnia organizator).
NAGRODY:
KATEGORIA BASIC:
 • I miejsce – szkolenie podstawowe 5 dni o wartości 14 tys. zł
 • II miejsce – Voucher na szkolenie o wartości 5 tys. zł
 • III miejsce – Voucher na szkolenie o wartości 3 tys. zł
KATEGORIA MASTER:
 • I miejsce – szkolenie Master Class o wartości 14 tys. zł
 • II miejsce – Voucher na szkolenie o wartości 5 tys. zł
 • III miejsce – Voucher na szkolenie o wartości 3 tys. zł
KATEGORIA MARTER PLUS:
 • I miejsce – szkolenie Trenerskie o wartości 38 tys. zł
 • II miejsce – Voucher na szkolenie o wartości 5 tys. zł
 • III miejsce – Voucher na szkolenie o wartości 3 tys. zł
KRYTERIA OCENY:
 • Technika wykonania makijażu permanentnego
 • Estetyka pracy
 • Czystość pracy i przejrzystość (również rysunku wstępnego)
 • Symetria
 • Lekkość pracy

*Kategoria MASTER i MASTER PLUS będzie również oceniana pod względem teoretycznym.

HARMONIOGRAM MISTRZOSTW:

Organizacja i przygotowanie do konkurencji (DOKŁADNE GODZINY ZOSTANĄ PODANE WE WRZEŚNIU 2019)

 • KATEGORIA BASIC – piątek, 20.09.2019 (szkolenie, mistrzostwa, ogłoszenie wyników)
 • KATEGORIA MASTER – sobota, 21.09.2019 (mistrzostwa, ogłoszenie wyników)
 • KATEGORIA MASTER PLUS – niedziela, 22.09.2019 (mistrzostwa, ogłoszenie wyników)
JURY:

1. Jury mistrzostw powołuje organizator imprezy.
2. Jury konkursu ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Finalista z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, żadne odwołanie od decyzji Jury nie będzie uwzględnione.
5. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu prezentacji makijaży permanentnych z każdej kategorii.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach oraz dodatkowo 10% zniżki na szkolenia w Placówce Szkoleniowej SHE Monika Grzelak Międzynarodowa Szkoła Makijażu Permanentnego.

*10% zniżki nie dotyczy wygranych w mistrzostwach.
**Nie łączy się z innymi promocjami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Organizatorem Mistrzostw jest SHE Międzynarodowa Szkoła Makijażu Permanentnego Monika Grzelak, ul. 11 Listopada 5a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP 947 114 35 02.
 2. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Kopalni Diamentów stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie/a jest autorem nadesłanych prac.
 3. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych Mistrzostw oraz że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Mistrzostw Kopalni Diamentów.
 4. Nadsyłając zgłoszenie udziału w Mistrzostwach, uczestnik Mistrzostw Kopalni Diamentów tym samym przyjmuje warunki Regulaminu Mistrzostw Kopalni Diamentów i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora filmów i innych publikacji, zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora w zakresie związanych z promocją Mistrzostw Kopalni Diamentów.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem naboru do konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia Mistrzostw Kopalni Diamentów. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Osoby zakwalifikowane do finału przyjeżdżają na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Organizator nie pokrywa kosztów pobytu finalisty, ubioru i stylizacji.
 8. W przypadku odstąpienia od Mistrzostw opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
 9. Każdy uczestnik musi posiadać wydrukowany i podpisany regulamin w dzień Mistrzostw Kopalni Diamentów.
 10. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 11. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
ZBYCIE PRAW AUTORSKICH

Niniejszym oświadczam, iż zrzekam się praw autorskich do materiałów (tj. zdjęć, filmów wideo) wykonanych przez organizatora Mistrzostw Kopalni Diamentów w trakcie trwania wydarzenia.

Oświadczam, że zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęć w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie egzemplarzy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wystawienie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, nieograniczone udostępnianie w Mediach Społecznościowych oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów powoduje przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza tych materiałów bez względu na formę w jakiej zostały wykonane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym(mailu) oraz innych dokumentach zgłoszeniowych na potrzeby Mistrzostw Kopalni Diamentów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Unii Europejskiej, L119, 4 maja 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

Administratorem danych osobowych jest SHE Międzynarodowa Szkoła Makijażu Permanentnego Monika Grzelak z siedzibą: ul. 11 Listopada5a, 95-070 Łódź, NIP 9471143502, tel. +48 663 260 634, mail: biuro@shemonikagrzelak.pl, zwane dalej administratorem.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu, w zakresie i na czas niezbędny do:

- zapewnienia prawidłowej organizacji prowadzonych zajęć (w szczególności rejestracji uczestników, tworzenia list uczestników, druku imiennych dyplomów i świadectw), rezerwacji wizyt, zamawianiu produktów przy użyciu Platformy internetowej i zapisów do newslettera. W wyżej wskazanym celu nasza placówka może przesłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta (uczestnika Mistrzostw) np. informacje o terminach szkoleń i wizyt oraz nowościach i promocjach w naszej placówce, itp.

- ochrony i dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności rozliczania opłat )

- wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub przepisów prawa krajowego (w szczególności przez usługę księgową Administratora prowadzoną na jego zlecenie przez zewnętrzną kancelarię podatkową)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do sporządzenia umowy niezbędnej do udziału
w Mistrzostwach i dokonania zakupów w SHE.

Niepodanie danych może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez naszą placówkę lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient (uczestnik Mistrzostw) Zdjęcia – wizerunek osoby będą udostępniane na stronie www.shemonikagrzelak.pl oraz na funpage firmy SHE dla celów reklamowych i informacyjnych. Zdjęcia będą przechowywane przez okres 10 lat.

Administrator przetwarza dane osobowe w formie papierowej i/lub elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu indywidualnego konta online w ramach dedykowanej usługi systemowej do zarządzania relacjami z klientami(uczestnikami Mistrzostw) (CRM) w chmurze, oferowanej przez podmiot zewnętrzny, a przetwarzanie danych osobowych następuje przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które maja zapewnić bezpieczeństwo tych danych, w szczególności zapobiec ich przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi dla osób nieupoważnionych przez Administratora.

Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (w przypadku krajowego porządku prawnego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. Przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Pobierz regulamin w pdf >>